Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/uusi-elainlaakintahuoltolaki-turvaa-perustason-elainlaakaripalvelut-koko-maassa

Tasavallan presidentti on vahvistanut uuden eläinlääkintähuoltolain. Laissa säädetyt julkiset eläinlääkäripalvelut notifioidaan Euroopan komissiolle yleishyödyllisinä, luonteeltaan taloudelliseksi toiminnaksi katsottavina palveluina. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt notifikaation, aikaisintaan vuonna 2024.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2023/20230285